หลังจากที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้เผยแพร่รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2550 เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน" เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 โครงการจัดทำแผนที่เดินทาง (Road Map) และการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างประเทศ ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อสานต่อเป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านทางเครือข่ายในภาควิชาการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อขยายผลของการพัฒนาไปสู่ชุมชนโลก ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางในเส้นทางโลกาภิวัตน์
                                                                                        

 


การระดมสมองครั้งที่ 1
 

จัดขึ้นที่โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2550 โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การระดมสมองได้แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยด้านเศรษฐกิจ ทุนและเทคโนโลยี ด้านการเรียนรู้และสุขภาวะ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการกระจายอำนาจ

ร่วมระดมสมองออนไลน์ผ่านทาง Blog Road Map

 

 


การระดมสมองครั้งที่ 2
 

จัดในวันที่ 15 ส.ค. 2550 ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร เป็นการร่วมกันพิจารณารายละเอียดในแผนที่เดินทางในมิติต่างๆ บนฐานข้อเท็จจริงจากผลการวิจัย และพัฒนาเป็นแผนที่เดินทางฉบับร่างโดยคณะวิจัย

ร่วมระดมสมองออนไลน์ผ่านทาง Blog Road Map

 

 

การระดมสมองครั้งที่ 3
 
จะเป็นการนำเสนอแผนที่เดินทางฉบับร่างแก่ผู้เข้าร่วมระดมสมอง เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนที่เดินทางฉบับสมบูรณ์ ที่ประกอบด้วยรายละเอียดของผู้ขับเคลื่อนงาน รวมทั้งการนำแผนที่เดินทางไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2550 นี้ 

ร่วมระดมสมองออนไลน์ผ่านทาง Blog Road Map

 

  • พอเพียงภิวัตน์:โรดแมพประเทศไทยฉบับพอเพียง

      วานนี้ ได้มีการจัดประชุมระดมสมองเพื่อพิจารณา
      รายละเอียด ร่างแผนที่เดินทาง (road map)
      เศรษฐกิจพอเพียง  • เปิดโรดแมพ"เศรษฐกิจพอเพียง"ต้านกระแสบริโภคนิยม

       แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นนโยบายของ
       รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลา
       นนท์ ถูกหยิบยกขึ้นมา เพื่อต้านกระแสโลกา
       ภิวัตน์


     
  

  • ธุรกิจพอเพียง-เครือข่ายศก.พอเพียงกู้วิกฤติโลก (ตอนจบ)

       ในตอนแรกได้กล่าวถึงองค์การพัฒนาแห่ง
       สหประชาชาติ (UNDP : ยูเอ็นดีพี) ได้จัดทำ
       รายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 

  • เครือข่ายศก.พอเพียงข้ามชาติ"ตัวช่วย
    หยุดโลกร้อน"

      "โลกร้อน" กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทย
       และคนทั่วโลก แต่ส่วนใหญ่ยังคิดว่าเป็นเรื่อง
       ไกลตัว

                                   
                                     อ่านข่าวย้อนหลัง...

© สงวนลิขสิทธิ์ 2550 สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์